Betöltés...

Általános Szerződési Feltételek

(továbbiakban ÁSZF)

 

Hatályos 2022.03.01-tól

Jelen általános szerződési feltételek irányadóak a 

Pálfalvi és Társa Kft. 

Székhely:  2317 Szigetcsép, Kossuth Lajos utca 33.
Levelezési cím: 063 Budapest, Szinyei Merse utca 30. fsz. 5.
Adószám: 12038167-2-13
Cégjegyzék szám: 13-09-076334
Képviseli: Epresi-Pálfalvi Réka

a továbbiakban Pálfalvi és Társa Kft. vagy Szolgáltató szerződéses jogviszonyaira.

A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Felek jogviszonyának részletes szabályait jelen általános szerződési feltételek határozzák meg.

  1. 1. A szerződés tárgya

A jelen általános szerződési feltételek tárgyát az alábbiakban felsorolt szolgáltatások képezik:

  • – alternatív esküvői videó
  • – fotomontázs videó
  • – meghívó videó

készítése.

A jelen általános szerződési feltételekben meghatározott feltételek szerint a Szolgáltató elkészíti, a Megrendelő pedig átveszi az elkészített videót és köteles a vételárat maradéktalanul kifizetni.

  1. 2. Megrendelés

A Pálfalvi és Társa Kft. megrendelést csak írásban fogad el, a jelen általános szerződési feltételek megismerésére és tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozat megtétele után:

A Pálfalvi és Társa Kft. általános szerződési feltételeit megismertem, annak feltételeit tudomásul veszem és elfogadom.”

A Pálfalvi és Társa Kft. a www.weddingunicorn.com/megrendeles honlapon keresztül, az e-mailben vagy messengeren megküldött rendeléseket fogadja el a honlapon ismertetett formában.

A beérkező megrendelésre a Szolgáltató 3 munkanapon belül ad végleges árajánlatot, mely az abban feltüntetett határidőig és feltételekkel érvényes. Eltérő egyedi feltételek hiányában a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek irányadók. Ha nincs az ajánlatban érvényességi határidő, akkor 1 hónapig érvényes.

  1. 3. Vételár

A szolgáltatások tájékoztató jellegű listaárát a www.weddingunicorn.com/arlista tartalmazza. A végleges árajánlatot a 2. pont szerint küldjük meg. Az árajánlat az általános forgalmi adót is tartalmazó bruttó ár.

  1. 4. Szolgáltatás teljesítése

A Pálfalvi és Társa Kft. kijelenti, hogy a vállalt megbízásokhoz megfelelő tudással és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Azokat minden esetben maradéktalanul ellátja.

A szolgáltatás elvégzése során a határidőre és megfelelő minőségben történő teljesítés érdekében a Szolgáltatónak joga van alvállalkozó bevonására.

A Szolgáltató a végleges árajánlatában adja meg a szolgáltatás elvégzésének határidejét és a szakszerűen és határidőre elkészült videót a megrendeléskor megadott e-mail címre küldi el a Megrendelőnek. Lehetőség van az így megküldött videót Megrendelő kérésére maximum 2 hibakörben módosítani.

A Szolgáltató által megkezdett munkát már nem lehet lemondani.

A Szolgáltató a részére megküldött nyersanyagot és az elkészült videó(ka)t a számla keltétől számított 3 hónapig őrzi meg.

  1. 5. Fizetési feltételek

A Megrendelő köteles az e-mailen megkapott videó(k) teljes vételárát a szintén e-mailben megküldött számla szerint banki átutalással kiegyenlíteni a Pálfalvi és Társa Kft. számlájában megjelölt bankszámlájára, a számlán feltüntetett fizetési határidőre.

A Megrendelő partner köteles a számla esetleges formai/tartalmi hibáját annak kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül jelezni a Pálfalvi és Társa Kft. felé. A határidő elmulasztása után a Megrendelő nem hivatkozhat a számla formai/tartalmi hibájára.

Készpénzes fizetést úgy tudunk elfogadni, hogy Megrendelő a bankszámlavezető bank bármely fiókjában a számla végösszegét a Szolgáltató bankszámlájára fizeti be a fizetési határidőn belül.

  1. 6. Felelősségkorlátozás

Nem felel a Pálfalvi és Társa Kft. az olyan károkért, amelyek a Megrendelő által küldött kép-, hang- és videóanyagok miatt keletkeztek. A Megrendelő köteles a Pálfalvi és Társa Kft.-t kármentesen tartani a harmadik személyek által ebben az esetben támasztott igények esetén.

  1. 7. Záró rendelkezések

Szerződéses jogviszony esetén a Szerződés mellékletei – ideértve jelen általános szerződési feltételeket is – annak szerves és elválaszthatatlan részét képezik.

A szerződéssel kapcsolatos minden nyilatkozat csak és kizárólag írásban, e-mail útján lehetséges.

A Felek a szerződés teljesítése során kötelesek egymással mindenben együttműködni, jóhiszeműen és tisztességesen eljárni és egymást minden, a szerződéssel kapcsolatos lényeges körülményről ésszerű időben tájékoztatni.

Szolgáltató a Megrendelő előzetes beleegyezésével jogosult az elkészült videó(ka)t referencia céljából a weboldalán és közösségi oldalain publikálni, de fizetett hirdetésekben nem jogosult azokat használni.

A Feleket kölcsönösen titoktartási kötelezettség terheli a közöttük létrejött szerződésben szereplő valamennyi információ, így különös tekintettel az ár, a kedvezmények, fizetési feltételek stb., ill. a szerződéses viszony során más módon tudomásukra jutott információk tekintetében. E kötelezettség a feleket a szerződés, ill. az együttműködés megszűnése után is terheli.

A Pálfalvi és Társa Kft. a polgári jog általános szabályai szerint felel az általa megkötött szerződések szerződésszerű teljesítéséért. A Pálfalvi és Társa Kft-t nem terheli kártérítési kötelezettség azonban abban az esetben, ha a szerződést a Pálfalvi és Társa Kft. nem teljesíti ugyan, de a teljesítés elmaradása olyan, a Pálfalvi és Társa Kft. érdekkörén kívül álló és a szerződés megkötésekor előre teljes bizonyossággal nem látható okból következik be, amely ok elhárítása, illetve az ezen okból bekövetkező kár megelőzése vagy mérséklése a részéről nem volt elvárható.

Nem minősül szerződésszegésnek a felek késedelme, amennyiben az a működési érdekkörükön kívül eső, elháríthatatlan külső ok (vis maior helyzet) következtében áll elő, korlátozás nélkül ideértve a bármilyen háborús cselekményeket, polgári megmozdulásokat, forradalmat, blokádot, embargót, tűzeseteket, robbanást, árvizet, rendkívüli időjárási viszonyokat, járványokat, elektromos áram hiányát vagy más ellátási problémát, vagy a kormány vagy más hatóság beavatkozásának bármely formáját, sztrájkokat, ipari vagy kereskedelmi vitákat és munkaerőhiányt is.

A vis maior helyzet esetén az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul, lehetőleg írásban értesíteni a vis maior tényéről, várható időtartamáról és okáról.

A Szerződés kizárólag a Felek írásbeli megállapodásával módosítható.

A Felek megállapodnak, hogy bármely, a jogviszonyukkal kapcsolatban köztük felmerülő vitás kérdést elsődlegesen békés úton, egyeztetés formájában rendezik

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, különösen a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.